اخذ درس پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد "پژوهش محور" چنانچه در اولین ترم اخذ درس موفق به دفاع از پایان نامه خود نگردند، در ترم های بعدی تا انجام دفاع موظف به اخذ مجدد درس (بدون پرداخت شهریه) می باشند.

آموزش تحصیلات تکمیلی

بازگشت به آرشیو اطلاعیه ها