به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند آخرین تغییرات برنامه کلاسی در این قسمت ثبت خواهد شد.
نام درسنام استادتاریخزمان برگذاریمکان برگذاریوضعیت
جرم شناسیآقای محمدی1395/09/2214-16 جلسه جبرانی
روشهای آماری پیشرفتهآقای دکترخانه کشی1395/09/1909-12 جلسه جبرانی
روانشناسی اجتماعیخانم شفیعی1395/09/1810-12 جلسه جبرانی
مدیریت مالی 1خانم سرشار1395/09/1716-18 جلسه جبرانی
صنایع گوشت وشیلاتخانم دیوسالار1395/09/1608-12 کلاس برگزار نمی شود.
کیفرشناسیآقای محمدی1395/09/1516-18 جلسه جبرانی
جرم شناسیآقای محمدی1395/09/1514-16 جلسه جبرانی
کلیا ت حقوق جزاخانم صالح پور1395/09/0710-12 جلسه جیرانی
تجزیه وتحلیل سیستم هااقای سلطانی1395/09/0416-18 جلسه جبرانی
مدار منطقیخانم ایزدخواه1395/09/0208-11 جلسه جبرانی
پژوهش عملیاتیآقای قاسم پور1395/09/01  کلاس برگزار نمی شود وجلسه جبرانی07/09/1395 ساعت14-11 برگزار می شود.
روش تحقیق پیشرفتهدکتر فامیلیان1395/08/2714-18 کلاس برگزار نمیشود وجلسه جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.
زبان تخصصی برنامه ریزیخانم قلی پور1395/08/2611-13 جلسه جبرانی
نظم فارسی 4 (مثنوی)دکتر فامیلیان1395/08/2610-12 کلاس برگزار نمیشود وجلسه جبرانی متعاقباً برگزارخواهد شد.
سیستم عاملخانم آقاجانی1395/08/2511-14 جلسه جبرانی
حقوق جزای عمومی 2آقای خلیلی1395/08/2410-12 جلسه جبرانی
حقوق اساسی 2آقای عیسی زاده1395/08/2210-12 جلسه جبرانی
نظم فارسی 1(شاهنامه)دکتر فامیلیان13295/08/2608-10 کلاس برگزار نمیشود وجلسه جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.